Услуги

“ЈУ-СМ” ДООЕЛ ги нуди следните услуги:

  • Најсовремена технологија за монтирање скелиња од типот ЛАУХЕР и РУХ.
  • Монтажни скелиња кои ги исполнуваат сите барања според ДИН стандардите и се применуваат во различни објекти: облакодери, градење мостови, индустриски објекти, реставрација, поправка и преместување на објекти, итн.
  • Технологија за градба во урбани средини со најнови техники по сите стандарди.
  • “ЈУ-СМ” ДООЕЛ располага со свои објекти, со кои опфаќа голем дел во Македонија и соседните земји.